Monday, October 26, 2009

Mizzou vs. TexasSome of these photos were taken by Joel Kowsky.